Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de suport als emprenedors

Crea: 07/26/2018 - 18:23
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de suport als emprenadors, a la seva internacionalització i el seu finançament (26-7-2018)

El dia 17 de febrer de 2017 els consellers socialdemòcrates vàrem entrar a tràmit parlamentari la proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament.
 
Dins el context econòmic que el nostre país travessa, enteníem i entenem que era necessari regular l'activitat emprenedora per fomentar-la i així contribuir a la dinamització de la nostra economia. Per això aquella proposició de llei tenia tres eixos bàsics:
- el suport a l'emprenedoria, consistent en, d'una banda fonamentar l'esperit emprenedor en els nostres ciutadans, i especialment els joves, i d'altra en mesures per simplificar, facilitar i ajudar la iniciativa emprenedora i la creació d'empresa.
- el segon la internacionalització dels emprenedors, buscant a completar la normativa existent en matèria d'obertura econòmica, per afavorir l'expansió del talent andorrà cap a l'exterior i alhora captar talent estranger al Principat.
- i el darrer, el finançament dels emprenedors; desenvolupant mesures per facilitar l'obtenció de finançament per part dels projectes emprenedors.
 
Una volta la proposició de llei treballada en comissió sotmetem a avui a consideració l'adopció del text resultant.
 
He de començar lamentant que la majoria, Demòcrates per Andorra, ha desvirtuat totalment el text de llei presentat, retallant i buidant de contingut les motivacions inicials. Em permetran una imatge gràfica: vam presentar un arbre ben dens i florit, que de ben segur necessitava ser podat, però DA ha retornat un tronc i quatre branques, quedant aquella iniciativa en una llei de cara a la galeria però sense real contingut de suport als emprenedors.
 
Entrant al text resultant, i de manera resumida, hem de constatar que més que una llei de suport a l'emprenedoria, el que han fet és una llei de suport a l'empresa, on el concepte emprenedor hi té poca cabuda. Tot i que hem acceptat aquest canvi d'orientació, la filosofia del text era fomentar iniciatives que aportessin valor afegit a la nostra societat creient que no calia reforçar els sectors més consolidats.
 
Tot i això el nostre text incorporava tot un seguit de mesures concretes i detalles per facilitat la creació d'empresa i simplificar la burocràcia per aquest procedir; mesures que han estat suprimides i substituïdes per uns encàrrecs genèrics al Govern de buscar la simplificació de procediments. En comptes de donar resposta a les necessitats es fixen compromisos que ja veurem si es compliran.
 
La proposició de llei també incloïa mesures per fomentar l'emprenedoria i l'esperit emprenedor, en els nostres ciutadans i especialment en els nostres joves, futur de la nostra societat. També ho han retallat, substituint les mesures concretes per missatges genèrics a potestat del govern de torn.... Un brindis al sol!
 
La proposició de llei també incorporava mesures concretes per afavorir la internacionalització dels emprenedors, per afavorir el talent .... També ho han deixat en facultats pel govern de torn... Un nou brindis al sol!
 
La proposició incloïa finalment un apartat destinat al finançament de l'activitat emprenedor. Com és sabut tota activitat empresarial requereix finançament, i per això vàrem voler incorporar noves fórmules de finançament perquè els emprenedors poguessin tirar endavant les seves iniciatives. També s'han carregat l'apartat... Aquí introduíem dues mesures distintes: Primer un grup d'actuacions destinades a empresaris i PIMEs per facilitar la renovació de les seves operacions de finançament i permetre l'emissió de deute; sense cap explicació ni motivació DA ho ha eliminat. Segon la regulació del finançament participatiu (el crowdfunding), també eliminat entenent DA que cal una regulació en text a part i per considerar que dites fórmules de finançament no s'adiuen a la nostra societat. Al nostre entendre això en res està justificat, i més quant agents econòmics del nostre país han demanat públicament aquesta regulació. DA ha arguït excuses infonamentades per no entrar a regular el crowdfunding al Principat, però de ben segur que en el programa electoral de les properes eleccions incorporà aquesta iniciativa com a actuació per donar suport a l'activitat empresarial... És clar que sent una iniciativa del PS DA ho ha volgut donar-hi curs!
 
En definitiva, com deia més que una llei d'emprenedoria el text que se sotmet a consideració és una declaració de bones intencions envers l'activitat empresarial però sense cap mesura concreta o palpable. Malgrat les reivindicacions dels nostres empresaris, es deixa passar una oportunitat important motivada perquè a DA no li interessen els nostres empresaris i també perquè malgrat els discursos de diàlegs i mà estesa que DA sempre manifesta, de cap manera poden assumir una iniciativa de l'oposició, en aquest cas del PS, i això malgrat ser beneficiosa per la nostra societat.
 
No puc acabar sense comentar que fins i tot han introduït per via disposicions finals a la llei un fre la llibertat d'Empresa. Em refereixo a la modificació de la llei de societats i en concret al seu article 85, per quant a partir d'ara les persones que hagin optat per constituir una societat mercantil per desenvolupar la seva activitat ja no tindran la llibertat de dissoldre dita societat, essent un nou requisit de motivar la decisió de dissolució; motivació imposada per llei sense cap criteri o manera de fer concreta, quedant a l'arbitrarietat de l'administració competent admetre si la motivació és convenient o no, és suficient o no, i en tot cas impedint la llibertat en la decisió de dissolució d'una societat. Promoure l'emprenedoria exigeix garantir la llibertat d'empresa, i salvat temes d'interès general i ordre públic, els ciutadans han de disposar de la llibertat de crear una societat per efectuar una iniciativa empresarial i també de dissoldre aquella societat quan ho estimin oportú. Aquesta modificació atenta a la llibertat d'empresa, i això dins d'un text legal que hauria precisament de fer el contaria, com he dit fomentar l'esperit emprenedor.
 
En resum la iniciativa presentada pels socialdemòcrates, amb clara voluntat de promoure l'emprenedoria al Principat d'Andorra ha quedat totalment desvirtuada, tenint avui de "voluntat de suport a l'empresa", però que de cap manera tindrà per resultat fomentar l'emprenedoria al nostre país. Cap iniciativa de suport a l'emprenedoria ha efectuat DA d'ençà que governa, per desídia o simplement per manca d'interès a donar suport als nostres emprenedors, i l'única reacció de DA quan algú presenta una iniciativa per promoure l'emprenedoria, és desmerèixer en text i retallar-lo de manera que quedarà en una declaració d'intencions sense aplicació pràctica pels nostres ciutadans. Aquest però és el tarannà del DA, ja es produí la mateixa reacció en relació a la llei de cooperatives que el PS va promoure; DA dia a dia ens mostra que governa per sobre de tots, des del núvol (mai més ben dit), i en tot cas d'esquena a allò que els ciutadans necessitin.
 
Acabo dient que pel manifestat els consellers socialdemòcrates no podrem donar suport al text final que se sotmet a consideració, i ens abstindrem en la votació. 
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS