Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de règim fiscal de la reorganització empresarial

Crea: 10/24/2017 - 11:33
Gerard Alís durant una sessió al Consell General.

Intervenció en el debat del projecte de llei de règim fiscal de la reorganització empresarial i altres modificacions legislatives (20-10-2017)

Com venim exposant sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i modificació de diverses lleis afectades.
 
Aquest projecte de llei té per objecte introduir en el nostre ordenament jurídic un règim especial de tributació d'aquelles operacions que afecten la reorganització empresarial, creant una neutralitat fiscal de les mateixes i diferent la tributació al moment en què s'efectua una transacció fora de l'àmbit de la reorganització empresarial definit per la llei.
 
La introducció d'aquest règim fiscal especial, existent en els països del nostre entorn, ens sembla necessària, una volta intruïda la fiscalitat directa en el nostre ordenament, a l'efecte de facilitar les operacions de reestructuració de grups i de patrimonis empresarials i familiars, d'entitats i persones físiques, sense que la dita fiscalitat pugui suposar un fre a aquelles operacions, i per tant un fre als moviments de la nostra economia.
 
No m'estendré en els detalls de la llei que són de caràcter tècnic, i que de fet ja han estat exposats pel ministre. El treball en comissió ha permès millorar el text i corregir alguns aspectes dubtosos que el projecte contenia; destacaré la modificació relativa a l'entrada en vigor del text, havent-se corregit el redactat inicial del projecte de llei que enteníem podia ser inconstitucional per quan pretenia fer entrar en vigor la llei amb anterioritat a la seva publicació al BOPA; aprofito per fer una crida al Govern per ser més curosos en aquests aspectes en el futur.
 
Considerant que la llei respon tant a les necessitats com a l'evolució i consolidació de la fiscalitat en el nostre país, els socialdemòcrates donarem suport per l'adopció del projecte de llei.
 

Tags: