Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de lluita contra el blanqueig

Crea: 06/23/2017 - 12:38
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (22-06-2017)

 

Com s'ha dit sotmetem a consideració de la Cambra el projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
 
Aquesta nova llei, que deroga les disposicions vigents en aquesta matèria, té per objectiu implementar en el nostre ordenament els darrers principis internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig de diners i del finançament del terrorisme i alhora refondre en un text específic la legislació aplicable; així s'incorporen tant les disposicions normatives de la Unió Europea (donant així compliment als compromisos adquirits en el marc de l'acord monetari amb la UE) com les darreres recomanacions del GAFI (donant així compliment als compromisos i recomanacions rebudes per Andorra en el marc del Moneyval).
 
Breument, per quant el Ministre ja ens ha exposat el contingut del text, destacaré que la llei defineix els subjectes obligats, complementa les mesures de diligència i procediment de declaració de sospita avui existents, regula el funcionament de la UIFAND, i estableix el procediment sancionador pels casos d'incompliment de la llei; tot el que actualitzat i ampliat d'acord amb les recomanacions i pràctiques internacionals.
 
L'anàlisi de les diverses esmenes presentades pels grups parlamentaris ha permès millorar el text, de manera que es pugui acomplir els compromisos internacionals i alhora adaptar aquesta norma a les necessitats del nostre país. Vull agrair el treball efectuat en comissió sobre el text; els debats generats han sigut positius i han permès consensuar posicions en molts aspectes de manera a tancar el text definitiu mantenint l'equilibri esmentat: implementació de principis internacionals i adaptació a les necessitats i casuístiques del nostre país.
 
Vull destacar tanmateix, l'eliminació en període d'esmenes de la prohibició d'efectuar pagaments en efectiu per sobre de l'import de 30.000 €. A parer dels socialdemòcrates aquesta mesura que s'introduïa en el projecte de llei presentat pel govern constituïa una bona mesura, era proporcionada i adaptada a la càustica del nostre país. Creiem que la mateixa donava un missatge positiu al món en relació al compromís del Principat enfront de la lluita contra el blanqueig de diners i finançament del terrorisme, reforçant així la credibilitat del nostre país. Cert és que, tal com s'exposa en comissió, dita limitació de comerciar amb efectiu no provenia de cap recomanació internacional, però seguim pensant que perdem una ocasió d'avançar-nos als esdeveniments, d'evitar haver d'anar a remolc de les recomanacions internacionals i de reforçar la nostra credibilitat com a país. No pretenc fer un debat sobre aquesta qüestió, al cap i a la fi menor en el conjunt del text que sotmeten a consideració, però creia convenient deixar constància al ple de la nostra posició.
 
En qualsevol cas les modificacions introduïdes en matèria de lluita contra el blanqueig de diners i fiançament del terrorisme responen a la necessitat d'Andorra d'acomplir als compromisos internacionals adquirits i creiem que amb l'aprovació d'aquesta llei Andorra tornarà a honorar els seus compromisos front els organismes més exigents en matèria de lluita contra el blanqueig de fons.
 
Finalment, i com ho han fet els consellers que m'han precedit, no puc deixar de destacar la nota més dissonant en la tramitació del present projecte de llei, i reprotxar al Govern el cert grau de deixadesa en el redactat del text presentat. I és que gran part de les esmenes treballades han estat per correcció d'errors de remissió dins la norma o d'errors ortogràfics o semàntics; creiem que no és de rebut la tramitació d'un text en aquests termes, i menys encara un text com el que debatem que serà objecte d'anàlisi per part dels organismes internacionals que efectuen el monitoratge periòdic en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners.
 
Els socialdemòcrates som conscients que cal acomplir els compromisos internacionals i que cal posar tots els esforços necessaris per fer-ho, de fet sempre hem col·laborat en aquests aspectes. Tanmateix creiem que amb presses no s'obtenen millors resultats, i que cal prendre el temps de treballar bé les normes que volem implementar. Demanem doncs al Govern ser més curos i diligents en aquest aspecte.
 
I acabo, simplement manifestant que els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei.
 

Tags: 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS