Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 12/01/2016 - 17:16
Gerard Alís, al ple del Consell General.

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal (30-11-2016)

Sotmeten a consideració d'aquesta Cambra parlamentària el projecte de llei de modificació del codi penal.
 
Aquest projecte introdueix modificacions al nostre Codi Penal per tal d'acomplir, d'una banda, les recomanacions efectuades pel GRECO per tal d'adaptar-lo als estàndards internacionals en matèria de corrupció, i d'altra banda, per transposar les disposicions europees en matèria de protecció penal de l'euro de qualsevol altra moneda legalment autoritzada. A més a més s'efectuen modificacions puntuals en relació a les amenaces no condicionals i a la responsabilitat civil subsidiària en relació als menors de 18 anys.
 
Altrament, en fase d'esmenes del text, el grup de la majoria va introduir esmenes d'addició comportant una modificació addicional del codi penal i també del codi de procediment penal, a l'efecte de poder acompli altres compromisos presos en el marc de l'acord monetari, i més concretament redefinint el comís dels instruments, efectes i guanys. Al respecte, vàrem donar el nostre suport a la dita esmena per quant, com he dit, la mateixa acompleix compromisos internacionals adquirits per Andorra i especialment perquè aquella modificació hauria d'haver estat introduïda abans de l'1 de novembre de 2016 d'acord amb el calendari establert en l'acord monetari; calendari que el Govern no ha complert en aquell aspecte.
 
Dit això els socialdemòcrates pensem que amb l'aprovació d'aquest projecte de llei, Andorra tornarà a complir els seus compromisos internacionals, i per aquest motiu, donarem suport per l'adopció del projecte de llei.
 
No puc acabar però sense recordar al Govern, com ja hem fet en altres ocasions, que cal que planifiqui de manera més acurada i unificada els canvis legislatius necessaris, especialment els que afecten el Codi Penal, i respecti de manera acurada la calendarització, evitant anar sempre a remolc dels recordatoris que efectuen els organismes internacionals.
 

Tags: