Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la modificació del Codi Penal

Crea: 07/14/2017 - 13:13
Alís, al ple del Consell General.

Intervenció en defensa de la modificació del Codi Penal (13-07-2017)

El projecte de llei de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal té per objectiu continuar implementant en el nostre ordenament les recomanacions internacionals en matèria de lluita i prevenció contra el blanqueig, les quals requeriren una modificació o complementació de les tipificacions penals dels delictes associats. Així s'incorporen al nostre ordenament les recomanacions del GAFI, i es dóna compliment als compromisos i recomanacions rebudes per Andorra en el marc del Moneyval.
 
Sense entrar al detall del text, per quan ja ha estat exposat, destacaré dos canvis importants:
 
- Primer el text modifica la tipificació del delicte de contraban, el qual en compliment de les recomanacions rebudes s'amplia a altres béns. Alhora cal destacar que el treball en comissió ha dut a terme a una reformulació de la tipificació del contraban, la qual sense dubte donarà un missatge positiu i de credibilitat d'Andorra cap al món -i els països veïns en especial- sobre el nostre comprimís en la repressió del contraban de béns i en especial contra el contraban de mercaderies sensibles.
 
- Segon, es tipifica per primera vegada el delicte fiscal al Principat d'Andorra. Respecte del mateix, i més enllà del que ja s'ha dit al respecte, entenem que la tipificació finalment acordada en comissió, respon perfectament a les necessitats de complir amb les exigències internacionals i alhora s'adapta a les necessitats d'Andorra, i la poca cultura existents en matèria de fiscalitat., de manera d'assegurar la seva incidència gradual en la nostra societat.
 
Com ja he avançat el treball dut a terme en comissió ha permès millorar el projecte de llei, assolint-se consensos que han permès tancar el text que es sotmet a debat, al nostre entendre respectuós alhora amb la necessitat de complir amb els compromisos internacionals i adaptar-los a les necessitats i casuístiques del nostre país.
 
Dit això, deia que deixava el detall del text per quant entenc que el canvi que avui adoptat té un calat molt més profund per la nostra societat que el detall mateix de les tipificacions, sobre el qual cal aturar-se un moment.
 
Fa uns mesos, a l'ocasió de l'aprovació de la llei sobre intercanvi d'informació, es va comentar que s'assolia aleshores una fita essencial per Andorra en el camí de la transparència i homologació de la nostra econòmica. A parer dels socialdemòcrates, la tipificació avui del delicte fiscal, representa la culminació del llarg i dur camí que Andorra va emprendre fa uns pocs anys cap a la transparència i homologació internacional.
 
Mirin, vers l'any 2000, a l'auguri de la creació del Partit Socialdemòcrata d'Andorra, un conjunt de persones progressistes del nostre país es van unir per tirar endavant canvis importants en la nostra societat per avançar cap a una més democràtica, justa i igualitària, fundant el nostre partit amb aquelles bases.
 
Aleshores i en matèria econòmica, es volia tirar endavant un nou model per Andorra (es parlava fins i tot d'efectuar una constitució econòmica pel país per plasmar aquell compromís); nou model que suposava dotar-se d'una econòmica oberta, homologable i transparent.
 
Els evitaré el relat de les crítiques i escarnis que els socialdemòcrates vam patir per avançar aquells postulats, la demonització que vam suportar en parlar d'imposició directa, o la severa i dura oposició que el Govern socialdemòcrata va rebre en implementar llei de cooperació internacional en matèria fiscal.
 
L'important avui, és constatar que el conjunt de l'arc parlamentari comparteix els postulats socialdemòcrates i ens satisfà que lleis sobre intercanvi d'informació, lleis ampliant els subjacents del delicte de blanqueig, o lleis introduint el delicte fiscal en el nostre ordenament, puguin rebre el suport unànime de la cambra parlamentària. Els nostres projectes en matèria econòmica no anàvem tan mal encaminats!
 
Parlava fa uns moments de culminació en el camí, però de cap manera això significa que aquest camí ha finalitzat. De fet tot sovint el ministre de Finances ens recorda que encara queda feina per fer i sempre i hi haurà feina de constant actualització de la nostra normativa per respondre als estàndards internacionals constantment evolutius. Però creiem que el pas cap aquell nou model econòmic que els socialdemòcrates pensàvem necessari per Andorra a principi del segle 21, finalment s'ha donat de manera inequívoca i que no hi ha marxa enrere.
 
Pesem fermament que és en aquest nou entorn de transparència i homologació internacional que Andorra té futur.
 
Però això creiem que no es pot defallir en aquesta tasca i que caldrà treballar per seguir honorant els compromisos i les recomanacions internacionals que mantinguin el nostre compromís amb la transparència i l'homologació, i poder així assegurarà que la nostra econòmica pot jugar en les mateixes condicions en un món globalitzat.
 
De ben segur els canvis que incorporem tindran a curt termini algun dany col·lateral, però de ben segur que l'esperit emprenedor que caracteritza els ciutadans d'Andorra permetrà trobar i aprofitar les oportunitats que el nou marc ofereix i mantindrà la nostra economia prospera. Estic convençut que només aquells que s'aferrin en mantenir perenne una situació del passat i contra corrent, en sortiran perjudicats.
 
És per això que valorem satisfactòriament que el govern de Demòcrates per Andorra hagi continuat i avançat els treballs d'homologació iniciats en el seu moment pel Govern socialdemòcrata, i demanem i encoratgem al Govern -i em refereixo aquí al govern amb G majúscula, és a dir a tot Govern d'Andorra sigui quin sigui el seu color polític- que mantingui el rumb en el camí del qual vinc parlant, per evitar que un pas enrere o un gir inadequat, no puguin fer decaure tota la feina duta a terme fins avui i de retruc afectar la credibilitat internacional que Andorra està adquirint.
 
Tornant al projecte de llei objecte de debat, no puc acabar sense fer un petit esment a la modificació del codi de procediment penal que el projecte introduïa. Dita modificació que tenia per objecte ampliar les mesures d'investigació en matèries que afecten les intervencions de les comunicacions i el secret professional. Al nostre entendre la mateixa vulnerava drets fonamentals i requeria un debat específic, a banda del debat de fons ja de per si important. Finalment, ens hem de felicitar del fet que el seny va imperar en el treball en comissió i la modificació del codi de procediment penal fou suprimida. En aquest sentit, hem de demanar al govern més rigor i cura a l'hora de presentar projectes de llei; cal evitar crear debats paral·lels i efectuar modificacions legislatives sense relació amb un determinat projecte de llei, per via de disposicions finals, i facilitar així centrar el debat en l'objecte propi d'un projecte de llei en concret.
 
Acabo ja, anunciant que òbviament els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei.