Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en defensa de la llei d'intercanvi automàtic

Crea: 12/01/2016 - 17:51
Alís, al seu despatx.

Intervenció de Gerard Alís en el debat del projecte de llei d'intercanvi automàtic (30-11-2016)

El proposat dia 28 de juliol de 2016 aquesta cambra va aprovar la ratificació del Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol del 2010.
 
Avui toca debatre la llei relativa a l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal que desplega l'aplicació del referit conveni en el nostre país en el que respecta, tal com la denominació del projecte de llei ho indica, en relació a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal.
 
Així, molt resumidament, doncs el ministre ja ha exposat àmpliament el contingut dl text, la llei regula l'abast de la informació financera que serà objecte d'intercanvi, estableix les normes de comunicació de la informació, preveu l'obligatorietat de les entitats financeres de facilitar la informació objecte de la llei o regula el règim sancionador per l'incompliment de l'obligació de comunicar.
 
Hem de fer especialment menció del fet que en període d'esmenes s'ha mantingut la potestat del Consell General de ratificar els convenis bilaterals així com de validar els països amb qui d'acord amb la dita llei es procedirà a intercanviar informació en matèria fiscal de manera automàtica; esmena que era necessària efectuar a la llei ates el projecte inicial eliminava aquesta facultat del Consell General.
 
Acabo manifestant que de manera general el text que sotmetem a valoració ens satisfarà, per quan creiem que permetrà el compliment efectiu dels compromisos de transparència i homologació internacional adquirits amb l'adopció del Conveni relatiu a l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol del 2010. Aquest text és sense dubte un pas més en el camí iniciat pel Govern Socialdemòcrata l'any 2009; camí que no es pot aturar i que ha de conduir a Andorra a competir en el món amb les mateixes regles de joc.
 
Per tant, i com no pot ser d'altra manera, els consellers socialdemòcrates votarem favorablement a l'aprovació d'aquest projecte de llei.