Partit Socialdemòcrata

Intervencions Consell General

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la llei de suport als emprenedors

Crea: 07/26/2018 - 18:23
El conseller general del PS, Gerard Alís.
El dia 17 de febrer de 2017 els consellers socialdemòcrates vàrem entrar a tràmit parlamentari la proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament. Dins el context econòmic que el nostre país travessa, enteníem i entenem que era necessari regular l'activitat emprenedora per fomentar-la i així contribuir a la dinamització de la nostra economia. Per això aquella proposició de llei tenia tres eixos bàsics: - el suport a l'emprenedoria, consistent en, d'una banda fonamentar l'esperit emprenedor en els nostres ciutadans, i especialment els joves, i d'...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de modificació de la llei de l'INAF

Crea: 06/01/2018 - 11:22
El conseller general del PS, Gerard Alís.
El dia 22 de juny del 2017 aquesta cambra va aprovar la llei d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra. Dita llei que ordenava el sistema assegurador al nostre país, atribuïa la competència d'autoritat supervisora de dit sistema a l 'INAF. Avui sotmetem a debat una llei de modificació de la llei 10/2013, del 23 de maig, de l'INAF, que té per objecte transformar dit organisme, als efectes d'incorporar les noves competències derivades de la seva funció de supervisor del sistema assegurador, i això donant compliment al mandat legal adoptat per la cambra en...

Intervenció de Gerard Alís en el debat de la modificació de la llei d'immigració

Crea: 05/18/2018 - 13:30
Álís, durant una roda de premsa amb Rosa Gili.
Sotmetem avui a debat una nova modificació de la llei qualificada d'immigració. Com venim de sentir dit text té per objectiu adaptar la regulació de diferents tipologies d'autoritzacions d'immigració vigents a la realitat econòmica i social actual. No m'allargaré amb el detall del text doncs ens acaba de ser exposat, destacant que es modifica l'autorització de treball per compte propi, es crea una nova autorització d'immigració temporal per a joves amb opció de treball, per permetre residir i treballar temporalment a Andorra als joves nacionals o residents en països que han signat un acord...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la llei de serveis de pagament i diner electrònic

Crea: 05/18/2018 - 13:15
Els tres consellers generals del PS al ple del Consell.
Avui debatem i votem el projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic. Certament, els consellers socialdemòcrates compartim la necessitat d'aquesta llei per implementar els canvis normatius que cal dur a terme per incorporar directives europees a l'ordenament andorrà en relació a la normativa per incloure entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà. És una llei tècnica, com ja he esmentat, referent al món bancari i que a més regula relacions amb pagaments estrangers i a l'exterior. Implementa una...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la modificació de la llei del sòl

Crea: 05/18/2018 - 12:29
Gili, durant una compareixença davant els mitjans.
Anteriorment en el debat de les nostres reserves d'esmena, ja hem anat desgranant tots els punts que lamentem que no s'hagin pres en consideració en aquest projecte de llei. En el debat del passat.... vam donar suport a l'esmena a la totalitat que va presentar al seu dia el grup liberal i que va ser defensada llavors pel conseller Joan-Carles Camp, component ara de la nova agrupació de consellers del grup mixt. Pensàvem que era el moment d'analitzar la qüestió, ja que de fet, a l'inici d'aquesta legislatura ja s'havia plantejat la bona predisposició de tots els grups parlamentaris de...

Intervenció de Rosa Gili en el debat de la reserva d'esmena per crear un registre de la propietat

Crea: 05/18/2018 - 12:14
Gili, amb López i Alís, al Consell General.
Aquestes reserves d'esmena busquen donar seguretat jurídica als ciutadans d'Andorra i als inversors que puguin venir. Volen donar sortida a un problema que es troben algunes persones en no tenir informació fidedigna dels mateixos veïns d'un pla parcial. Per això demanem que els propietaris tinguin l'obligació d'haver d'exhibir els títols de propietat o qualsevol altre document acreditatiu de la seva titularitat i declarar les situacions jurídiques que afectin les seves finques. A fi d'obtenir la informació relativa als drets, càrregues, gravàmens que afectin totes les finques compreses en la...

Pàgines

Subscriure a Intervencions Consell General