Partit Socialdemòcrata

Intervenció de Gerard Alís en el debat de les reserves d'esmena per allargar els règims especials de l'impost de societats

Crea: 04/20/2018 - 13:05
El conseller general del PS, Gerard Alís.

Intervenció del conseller general del PS, Gerard Alís, en el debat de les reserves d'esmena per allargar la vigència dels règims especials de l'Impost de Societats.

Defensem ara les reserves d'esmena números 3, 4 i 5 que els consellers socialdemòcrates hem presentat.

 
Aquestes esmenes tenen el mateix objectiu. En concret, suavitzar i allargar la transitorietat de l'aplicació dels règims especial que, amb la modificació, se suprimeixen, en relació a aquelles persones que a l'entrada en vigor de la llei estaven gaudint d'aquests. Em refereixo al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d'actius o que intervenen en el comerç internacional, al de societats de gestió i inversió financera intragrup, i al de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, actualment vigents.
 
Les disposicions transitòries que esmentem ja tenen per efecte una atenuació en relació a la desaparició dels règims especials que se suprimeixen, en el sentit que aquests continuaran en vigor per les persones que hi haguessin optat abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, reduint-se progressivament la seva aplicació fins a l'exercici 2020 en què deixaran de ser aplicables.
 
Compartim aquesta mesura, ja que si bé cal adaptar la nostra normativa als estàndards i a les recomanacions de l'OCDE, també cal donar solució a aquelles persones que legítimament van optar per aquells règims especials, que han pogut constituir un atractiu d'inversió al nostre país, i cal per tant donar-los una solució de sortida, tot també per una qüestió de seguretat jurídica, qüestió essencial al nostre entendre per fer d'Andorra una plaça competitiva a nivell internacional.
 
Tot i això, creiem que es pot allargar la desaparició progressiva d'aquells règims, reforçant això la seguretat jurídica i la confiança de les persones que en el seu dia van optar per acollir-s'hi.
 
Així d'una banda proposem que puguin continuar gaudint del règim de manera transitòria totes les persones que hagin optat pel mateix abans de l'1 de gener de 2018. Ens sembla que posar la data de tall, de canvi normatiu, en la meitat d'un exercici fiscal constitueix una dificultat innecessària pel contribuent, i que té més lògica econòmica i fiscal fer-ho a l'inici. Però sobretot, avui, ens sembla que ara s'està fent una aplicació retroactiva de la norma; podria ser que en el moment de tramitar el projecte la data de tall escollida no produís retroactivitat per quan s'hauria adoptat el text dins del mateix exercici en què tenia efecte dita modificació, però la situació actual és diferent, i fa que s'estigui adoptat un norma que tindrà clars efectes retroactius. Recordem: el text que entrarà en vigor aquest any 2018, tindrà efectes sobre la liquidació de l'IS de l'any 2017. Entenen que aquesta cambra no pot crear aquesta situació, i que, com en anteriors ocasions el Consell ho ha fet, cal corregir la retroactivitat del text abans d'adoptar-lo.
 
D'altra banda, proposem modificar i allargar el període per eliminació progressiva dels règims especials d'acord a l'escalat que detallo a continuació:
 
- Per l'exercici 2018 el percentatge de reducció es multiplica que 0,8;
 
- Per l'exercici 2019 el percentatge de reducció es multiplica que 0,6;
 
- Per l'exercici 2020 el percentatge de reducció es multiplica que 0,4;
 
- Per l'exercici 2021 el percentatge de reducció es multiplica que 0,2;
 
- A partir de l'exercici 2021, el règim especial deixa de ser aplicable.
 
Preciso, perquè el debat conjunt de les reserves no presti a confusió, que en relació al darrer dels règims especials abans esmentat únicament es modifica al calendari, com consta en el text de la reserva d'esmena.
 
Creiem que les reserves d'esmenes presentades donen major seguretat jurídica i millor imatge del nostre país en relació a la matèria fiscal; matèria que de ben segur comporta la necessitat d'efectuar canvis per adaptar-se a l'evolució de la societat i del context global, però que alhora ha de tenir un marc estable; per això demanem a les conselleres i als consellers avui presents que tinguin en consideració les monicions esposades, i donin suport a les tres reserves d'esmena.