Partit Socialdemòcrata

El PS vol que les mancomunitats siguin controlades per la intervenció i supervisades pel Tribunal de Comptes

Crea: 07/01/2018 - 15:20
Pere López, durant una roda de premsa.
El Partit Socialdemòcrata vol que l’activitat de les mancomunitats sigui supervisada tant pels interventors dels comuns que en formin part com pel Tribunal de Comptes, circumstància que no està prevista a la legislació que va crear aquests organismes. Així ho ha proposat mitjançant les esmenes presentades a la proposició de modificació de la llei de col·laboració entre l’Administració general i els comuns i entre els comuns que es troba a tràmit al Consell General. Per a la formació, sempre ha estat un gran error tirar endavant aquestes entitats, però vist que DA manté inalterable la decisió de crear-les, consideren important que, com a mínim, “funcionin sota control”. També proposen que les minories estiguin representades als consells de les mancomunitats i que el personal sigui remunerat en funció d’unes graelles salarials equiparables a les administracions que les han impulsat. 
 
En total, els parlamentaris socialdemòcrates han presentat tres propostes de canvi. La número 3 preveu concretament afegir un nou article a la llei sota el títol de “Pressupost, control i endeutament”. Així, es vol establir que “el consell de mancomunitat aprovarà el pressupost anual” i que la seva execució “es realitzarà d’acord amb les previsions de la Llei general de les finances públiques”. També s’indica que “les intervencions comunals garantiran el compliment de legalitat en els mateix termes que estiguin establerts en els comuns que en formin part” i que “la liquidació pressupostària (...) serà objecte de fiscalització pel Tribunal de Comptes”. 
 
Pel que fa a la primera de les esmenes, modifica l’article 8 de la llei original, on s’estableixen els òrgans de direcció. En concret, afegeix que al consell de la mancomunitat s’haurà de garantir “una adequada representació de les minories comunals”. Es considera que, d’aquesta forma, es permetrà que els ciutadans puguin tenir accés i saber què passa a dins les entitats.
 
L’esmena número 2 presentada fa referència al personal que pugui ser contractat per aquests organismes. Així, des del PS es proposa afegir a la llei que les mancomunitats hauran d’establir “graelles salarials prenent com a referència les existents als comuns o altres administracions que en formin part”. 
 
El conseller general del PS Pere López ha recordat que “ja ens vam oposar en el seu moment a la creació de mancomunitats” amb una esmena a la totalitat a la llei, ja que “és un error fer un nou nivell d’administració més enllà de comuns i Govern”. També remarca que “vist que DA hi ha persistit, el que no estem disposats és a què aquestes entitats tinguin un funcionament descontrolat i sense cap informació al ciutadà”, com succeirà si no es modifica l’actual marc normatiu, que no fixa cap control i que regula en molts pocs articles un tipus d’organismes que, a altres Estats, estan establertes via legislacions molt més extenses i complexes. Per això, “les esmenes van orientades, per una banda, a què hi ha una representació de les minories i, per l’altra, una supervisió per part de les intervencions comunals i del Tribunal de Comptes”.
 

Sobre l'autor

imatge de PS
PS